دنیا را نگه دارید

وقتی خواستم زندگی کنم راهم را بستند.

وقتی می خواستم ستایش کنم،گفتند خرافات است.

وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است.

وقتی خواستم گریستن،گفتند دروغ است.

وقتی خواستم خندیدن،گفتند دیوانه است.

دنیا را نگه دارید،می خواهم پیاده شوم.

دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 15 بازدید